XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła  się dnia 20 listopada 2013 roku

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz 594, ) zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 9 października 2013 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2013 rok;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032;

(3) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ossów;

(4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizacje zadania z zakresu ochrony zdrowia;

(5) przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

(6) współdziałania z Gminą Tłuszcz w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych w 2014 r.;

(7) przyjęcia programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.;

(8) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXVII-41/2013 z dn.24.04.2013r;

(9) zmiany granic Parku Kulturowego pn.'Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”;

(10) nabycia nieruchomości – Stare Lipiny;

(11) nabycia nieruchomości – Lipinki;

(12) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr V-22/2003 z dn. 27.02.2003r;;

(13) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;

(14) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

(15) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 5 lat;

(16) powierzenia MZO w Wołominie wykonywania zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg;

(17) wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Wołomin;

(18) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wołomin do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym o zawarcie porozumienia …..;

(19) rozpatrzenie skargi mieszkańca na Burmistrza Wołomina;

(20) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na okres przekraczający 3 lata samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”


9. Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżące

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

                                                                                                                                /-/   Marcin  Dutkiewicz