XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła się dnia 29 maja 2014 roku

      

 

Porządek obrad:   

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2014 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

7. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) mpzp pn.Tereny obsługi technicznej gminy z przyległymi terenami usługowo - produkcyjnymi we wsi Stare Lipiny";

(2) mpzp terenu Osiedla 1-go Maja I ;

(3) mpzp terenu Osiedla 1-go Maja I I;

(4) mpzp terenu Osiedla 1-go Maja I I I;

(5) przystąpienia do sporządzenia mpzp wschodniej części wsi Leśniakowizna;

(6) przystąpienia do sporządzenia mpzp pn. "Strefa usługowo -produkcyjna Łukasiewicza II;

(7)zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2014 rok;

(8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024;

(9) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

(10) utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostce budżetowej działającej w systemie oświaty i wychowania;

(11) uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego nr 1 w Wołominie;

(12) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

(13) nabycia nieruchomości;

(14) zgody na zamianę nieruchomości i ustanowienia służebności przesyłu;

(15) ustanowienia służebności gruntowych;

(16) zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości;

(17) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 lat;

(18) nadania nazwy ulicy w Wołominie;

(19) powołania Wołomińskiej Rady Seniorów;


 8. Interpelacje i zapytania radnych

 9. Informacje Przewodniczącego Rady

 10. Sprawy bieżące

 

                                                                                                 Przewodniczaca Rady Miejskiej w Wołominie

/- / Katarzyna Lubiak