Zarządzeniem nr  258/2014 z dnia 16 września 2014 r. Burmistrza Wołomina ustalił  regulamin naboru do grup projektowych  oraz wyłonienia uczniów i uczennic do udziału w Projekcie Systemowym Województwa Mazowieckiego: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".

Projektrealizowany będzie od września 2014 r. do czerwca 2015 r. w następujących szkołach:

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach,

  2. Gimnazjum w Ossowie,

  3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza,

  4. Gimnazjum w Czarnej,

  5. Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie,

  6. Szkoła Podstawowa w Czarnej,

  7. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie,

  8. Sportowe Gimnazjum Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków.

Rekrutacjado grup projektowych liczących do 25 osób, odbędzie się w terminie od 22 do 26 września 2014r. w wyżej wymienionych szkołach.

 

Treść regulaminu oraz formularz zgłoszenia do udziału w projekcie dostępne są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia

 

obrazek

 

Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.