obrazek

Gmina Wołomin zaprasza do składania oferty cenowej

na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych

w ramach realizacji Projektu Systemowego Województwa Mazowieckiego: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.12.