Udzielenie dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszeniu Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego ul. Piaskowa 4 w Warszawie