Zgodnoie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.